درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش 

همایش روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی 
اردیبهشت 97