.: پيوند ها .:. ITU

ردیف عنوان آدرس
1ITUhttp://www.girldict.org 

همایش روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی 
اردیبهشت 97