راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني
 

همایش روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی 
اردیبهشت 97