.: گزارش تصویری

تعداد تصاویر این گروه = 1 تصویر 

همایش روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی 
اردیبهشت 97