اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول 

همایش روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی 
اردیبهشت 97